MBroker
 Указатель Классы Пространства имен Файлы Функции Переменные Определения типов Перечисления Элементы перечислений Свойства
Пространства имен | Классы
Пакет MBroker.Config

Пространства имен

package  CacheSettings
 
package  Cluster
 
package  DefaultShard
 
package  ExportView
 
package  Redis
 

Классы

class  AsyncElement
 
class  AuditMirrorElement
 
class  AutoQueryElement
 
class  BlockingElement
 
class  BrokerSection
 
class  CacheElement
 
class  ClusterElements
 
class  CommandElement
 
class  ConnectionElement
 
class  ConnectionList
 
class  ContextElement
 Элемент контекста, задан в конфиге константой Подробнее...
 
class  ContextElementList
 
class  CustomSqlPoolElement
 
class  DisposeElement
 
class  FileStorageElement
 
class  InternalNetworkElement
 
class  InternalNetworks
 
class  LoginElement
 
class  MaxThreadsElement
 
class  MessageUpdateElement
 
class  MinThreadsElement
 
class  PingElement
 
class  PositionElement
 
class  QueryElement
 
class  Settings
 
class  ShardingElement
 
class  SphinxElement
 
class  SqlQueryElement
 
class  StatisticsElement
 
class  StorageElement
 
class  StorageMirrorElement
 
class  StorageMirrorList
 
class  ThreadPoolElement
 
class  WhiteListNetwork
 
class  WhiteListNetworkElement
 
class  ZabbixElement